نمایشگاه های دارای مجوز سازمان

عنوان نمایشگاه تاریخ برگزاری نشانی اینترنتی جزییات
Exclusive exhibition of Iran in Sulaimaniyah - Iraqi Kurdistan region 22/06/2021 www.ieowao.com جزییات
Pavilion of the Islamic Republic of Iran in the International Exhibition of Agriculture and Food in Sulaimaniyah 20/10/2021 جزییات
Exclusive exhibition of the Islamic Republic of Iran in the region of Iraqi Kurdistan - Erbil 13/04/2021 www.zaryanmoatamed.com جزییات
Specialized exhibition of Iran's construction industry and related industries in Erbil, Iraqi Kurdistan 30/08/2021 جزییات
Exclusive exhibition of Iran in the Iraqi Kurdistan region - Erbil with the approach of reconstruction of Mosul and Kirkuk 09/06/2021 جزییات
Pavilion of the Islamic Republic of Iran in the International Exhibition of Construction Industry, Project and Energy in Iraq - Erbil 26/05/2021 www.reconstructiraq.net جزییات
Exclusive exhibition of the Islamic Republic of Iran in Kirkuk 08/03/2022 جزییات
10/07/2021 جزییات
30/11/2021 جزییات
10/07/2021 جزییات
06/07/2021 جزییات
Pavilion of the Islamic Republic of Iran at the DBX Sulaymaniyah-Iraq International Trade Fair 25/08/2021 جزییات
Exclusive exhibition of the Islamic Republic of Iran in the region of Iraqi Kurdistan - Erbil 21/12/2021 جزییات
08/11/2021 جزییات
06/02/2022 جزییات
14/03/2022 جزییات
08/03/2022 جزییات

سایر نمایشگاه ها

عنوان نمایشگاه تاریخ شروع تاریخ پایان برگزار کننده وب سایت توضیحات مشاهده جزئیات
نمایشگاه های تخصصی در نمایشگاه بین المللی بغداد - سال 2021 00/04/21 7/12/2021 12:00:00 AM دانلود