بانک اطلاعات اتحادیه و تشکل

اتحادیه ها و تشکل های صادراتی ملی
اتحادیه ها و تشکل های صادراتی استانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان ها
اتاق های مشترک

 

مشخصات تماس :  دفتر خدمات اطلاعات تجاری                تلفن : 21912696                 نمابر: 22664062