صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور آذربایجان

نام و نام خانوادگی : محمدابراهیم نقی زاده
تلفن : 0099412-432-76-62
نمابر: 0099412-433-02-63
تلفن همراه: 00994516754651
آدرس:

AZ 1138, Sharifzade str., 269 Baku city, Azerbaijan Rep

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: mnagizade@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : 17- 9