نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
مناقصات

 

وبسایت های مناقصات بین­المللی کشور تونس

ردیف

عنوان مناقصه

     آدرس سایت

1

مناقصات مربوط به برق و گاز، خرید مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و شیمیایی و...

          www.marchespublics.gov.tn

2

مناقصات مربوط به بخش حمل و نقل و...

www.transport.tn

3

مناقصات مسکن و آمایش کشور

www.equipment.tn

4

مناقصات مربوط به شرکت­های ثبت شده در تونس

www.lapresse.tn