صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > اتحاديه و تشكل صادراتي > توسعه و توانمند سازی تشکلها   
 مشخصات تماس :  دفتر خدمات اطلاعات تجاری               تلفن 21912696              نمابر22664062