پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق ...... پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق

ملاقات دکتر بهزاد باا آقای عادل مدیرکل روابط خارجی وزارت تجارت عراق در جهت تاکید بر رویکرد عراق برای اجرای رویه های همسان تجاری
ملاقات دکتر بهزاد با جناب آقای عادل مدیرکل روابط خارجی وزارت تجارت عراق و تاکید بر رویکرد عراق برای اجرای رویه های همسان تجاری
١٥:٥١ - 1396/12/02

ضبط و مصادره 51 تن ورق هاي فلزي تقلبي در مرز طربيل -اردن
ضبط و مصادره 51 تن ورق هاي فلزي تقلبي در مرز طربيل -اردن
١٦:٠٢ - 1396/12/01

مصوبات کنفرانس بازسازی عراق در کویت
مصوبات کنفرانس بازسازی عراق در کویت
١٩:٥٥ - 1396/11/28

رایزن بازرگانی ایران در عراق: مشارکت موثرشرکت‌های توانمند ایرانی در نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق
رایزن بازرگانی ایران در عراق: مشارکت موثرشرکت‌های توانمند ایرانی در نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق
١٨:٥١ - 1396/11/27