پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق ...... پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق

 


کارگروه کشاورزی مجلس عراق: توافق با وزارتخانه زراعت جهت تخصیص یک تریلیون دینار برای پروژه های کشاورزی
کارگروه کشاورزی مجلس عراق: توافق با وزارتخانه زراعت جهت تخصیص یک تریلیون دینار برای پروژه های کشاورزی
١٠:٥٦ - 1398/09/09

استان بابل عراق: تولیداتمان در بخش تخم مرغ به 13 میلیون قطعه در ماه گذشته رسید
استان بابل عراق: تولیداتمان در بخش تخم مرغ به 13 میلیون قطعه در ماه گذشته رسید
١٠:٥٢ - 1398/09/09

وزارت کشاورزی عراق بر ممنوعیت واردات 22 مواد کشاورزی (گیاهی و حیوانی) بعلت فراوانی تاکید کرد
وزارت کشاورزی عراق بر ممنوعیت واردات 22 مواد کشاورزی (گیاهی و حیوانی) بعلت فراوانی تاکید کرد
١٠:٤١ - 1398/09/09

رایزنی بازرگانی ایران در عراق: مهندسی تجاری ایران و عراق بر اساس اهداف مشترک
رایزنی بازرگانی ایران در عراق: مهندسی تجاری ایران و عراق بر اساس اهداف مشترک
١٩:٥٢ - 1398/09/08